Szkolenie Przedsiębiorców

KOBA Organizacja Odzysku Opakowań SA była organizatorem dwudniowego szkolenia 18-19.11.2010 r  tematyka szkolenia dotyczyła OBOWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH.

W zakresie nowelizacji Ustawy z dnia 11 maja 2001 r oraz ustawy o odpadach gościliśmy specjalistę z Ministerstwa Ochrony Środowiska – Pana Pawła Sosnowskiego.  Tematykę olejów przepracowanych i postępowania z nimi jako odpadami niebezpiecznymi poruszył i przedstawił Pan Krzysztof Topolski z Konsorcjum Olejów Przepracowanych – Rafinerii Jedlicze. Z uwagi na to, że wielu przedsiębiorców wysyła swoje produkty na eksport – w odpowiedzi na gromadzące się pytania postanowiliśmy wprowadzić do programu część dotyczącą obowiązków przedsiębiorców w prawie niemieckim, temat poruszyła Pani Anna Skrzypczak – Specjalista ds. Ochrony Środowiska EkoAS.
Na koniec problemem segregacji odpadów i minimalizacji ich ilości Zajął się Pan Waldemar Jabłoński z firmy FRASPO, produkującej ekologiczne torby na zakupy i pojemniki na odpady do selektywnej zbiórki.
Każdy z uczestników spotkania otrzymał zestaw materiałów szkoleniowych oraz zakres wiedzy niezbędny osobom zajmujących się w Firmie rozliczeniem z Urzędem Marszałkowskim z odpadów opakowaniowych wprowadzanych na rynek wraz z produktami.

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy poniżej:
9.00 – 9.15 Powitanie Gości
9.15 – 11.00 Część I

1.  Nowe przepisy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

 • Ogólne zasady  i definicje wynikające z planowanych zmian i ich wpływ na działalność Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku
 • Rejestr Przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, gospodarujących odpadami, organizacji odzysku
 • Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach – sposób ich realizacji
 • Ewidencja opakowań wprowadzanych na rynek, sprawozdania OPAK
 • Jak rozliczyć zwrotne palety
 • Obowiązki sprzedawców i użytkowników środków niebezpiecznych
 • Nowe poziomy odzysku i recyklingu, w tym łączny recykling, nowe dokumenty potwierdzające realizację obowiązku, dokumenty poświadczające wywóz odpadów poza granice kraju


11.00 – 11.15 Pytania do części I, Przerwa kawowa
11.15 – 12.30 Część II

2. Podstawy prawne gospodarki odpadami

 • Odpowiedzialność za odpady
 • Obowiązki przedsiębiorców związane z gospodarka odpadami i konsekwencje ich nieprzestrzegania
 • Podział odpadów ze względu na skład materiału, kody odpadów
 • Wzory dokumentów, struktura obiegu dokumentów
 • Prowadzenie ewidencji odpadów
 • Odpowiedzialność za odpady (wytwórca, właściciel)


Referuje  Pan Paweł Sosnowski, Specjalista w Departamencie Polityki Ekologicznej Ministerstwo Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
12.30 – 13.00 Pytania do części II, Przerwa kawowa
13.00  – 14.00 Część III

 • Obowiązki polskiego producenta dotyczące opłaty produktowej w prawie niemieckim
 • Interpretacja V Rozporządzenia  o opakowaniach
 • Obowiązki  wynikające z rozporządzenia nakładane na polskich przedsiębiorców
 • Jak unikać kar przy wprowadzaniu produktu na rynek niemiecki


Referuje  Pani Anna Skrzypczak, Specjalista ds. Ochrony Środowiska i BHP „EKO-AS”

14.00 – 14.30  Obowiązki producentów olejów smarowych w zakresie gospodarowania olejami przepracowanymi – odpadami niebezpiecznymi.
Referuje  Pan Krzysztof Topolski, Rafineria Nafty JEDLICZE S.A.
14.30 – 15.00 Segregacja odpadów, ograniczanie ilości powstających odpadów.
Referuje  Pan Waldemar Jabłoński, FRASPO
15.00 – 15.30 Dyskusja – pytania, indywidualne konsultacje. Zakończenie
15.30 – 16.00 Obiad i wyjazd uczestników szkolenia