Szkolenie dla przedsiębiorców w siedzibie Koba - 24.05 - 25.05.2012

 

 

„Opłaty i obowiązki wynikające z przepisów dotyczących odpadów i odpadów opakowaniowych” – pod taką nazwą odbyło się szkolenie organizowane przez Koba Organizacja Odzysku Opakowań SA. W dniach 24.05 – 25.05.2012 roku. Miało ono na celu pomoc w interpretacji oraz praktycznym stosowaniu aktualnych przepisów dotyczących gospodarki odpadami i właściwego prowadzenia ich ewidencji. Szkolenie organizowane przez Koba Organizacja Odzysku Opakowań SA skierowane było do przedsiębiorców objętych ustawowym obowiązkiem odzysku i recyklingu opakowań. Podczas seminarium przedstawiciel Ministerstwa Środowiska Pan Paweł Sosnowski oraz  Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej Pan Paweł Kwiatkowski przekazali uczestnikom informacje na temat aktualnych przepisów dotyczących gospodarki odpadami, ich interpretacji oraz zastosowania w praktyce.

 

PROGRAM SZKOLENIA 24-25.05.2012 

 

9.00 –  9.15   Powitanie Gości

9.15 –  11.00   Część I  : 

1.Wprowadzenie:

 • Podstawowe pojęcie z zakresu ochrony środowiska,
 • Elementy systemu ochrony środowiska w Polsce,
 • Zasady klasyfikacji odpadów
 • Hierarchia postępowania z odpadami
 • Obowiązki gospodarowania odpadami:

ü  Obowiązek posiadania odpowiednich decyzji administracyjnych i zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami

ü  Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. (kto jest zwolniony z obowiązku) Wymagania dotyczące ewidencji odpadów, Obowiązek udostępnienia dokumentów ewidencji odpadów:

ü  Przekazywanie odpadów tylko uprawnionym do tego podmiotom.

ü  Przekazywanie zbiorczego zestawienia danych z ewidencji odpadów właściwemu marszałkowi województwa

 • m Przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami

2. Źródła prawa - niezbędne ustawy i rozporządzenia – aktualna legislacja.

3. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z prawa w zakresie ochrony środowiska

 • m pozwolenia lub zgłoszenia poprzedzające rozpoczęcie działalności powodującej  wytwarzanie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
 • m obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze – terminy, obowiązujące wzory,
 • m konsekwencje z tytułu zaniechania obowiązków – kary i inne sankcje prawne.

 

11.00 – 11.15   Przerwa kawowa

11.15 – 14.15   Część II  :  

4. Obowiązki wynikające z przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 

 • Wymagane poziomy odzysku i recyklingu odpadów,
 • Potwierdzenie realizacji odzysku i recyklingu odpadów, dokumenty krajowe, oświadczenia eksportowe, wydawanie dokumentów na wniosek przekazującego odpad
 • opłata produktowa za niewykonanie obowiązku, sposób naliczania i wnoszenia opłat, wysokość stawek, zwolnienie z obowiązku, sprawozdawczość,  terminy, 
 • gospodarowanie odpadami – organy kontroli
 • odpady niebezpieczne – postępowanie, zezwolenia, kaucja
 • opłaty za jednorazowe torby foliowe planowane zmiany w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych

5. Zajęcia praktyczne:

 • analiza konkretnych przypadków przygotowanych przez prowadzącego
 • rodzaje sprawozdań i formularzy, wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania
 • analiza konkretnych przypadków na podstawie zadawanych pytań

Referuje Pan Paweł Sosnowski, Główny Specjalista w Departamencie  Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska

14:15  – 15.30   Część III :

6. Niemieckie rozporządzenie o opakowaniach – jak uniknąć kar przy wprowadzeniu produktu na rynek niemiecki?

7. Dyskusja – pytania, indywidualne konsultacje

Referuje Pan  Paweł Kwiatkowski, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

 

15.30 – 16.00 Obiad

16.00  Zakończenie i wyjazd uczestników szkolenia