Szkolenie - "Gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie" 8-9.11.2012

 

 

KOBA Organizacja Odzysku Opakowań SA była organizatorem dwudniowego szkolenia w dniach 8-9.11.2012 roku r  którego tematyka dotyczyła „Gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie – praktyczne podejście do obowiązków wymagań prawnych oraz omówienie zmian w przepisach”

Mnogość aktów prawnych oraz ich ciągłe aktualizacje, a także konieczność przestrzegania procedur administracyjnych stanowi nadal duży problem dla Przedsiębiorców. W odpowiedzi na gromadzące się pytania postanowiliśmy przybliżyć uczestnikom temat obowiązujących aktów prawnych oraz wprowadzić do programu część praktyczną, dotyczącą obowiązków przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska i sprawozdawczości. Wykłady poprowadziły Panie : Kamila Bytys i Anna Tarnawska z firmy EkoUniversa – specjalistki ds. ochrony środowiska. Każdy z uczestników spotkania otrzymał zestaw materiałów szkoleniowych oraz zakres wiedzy niezbędny osobom zajmujących się w Firmie ochroną środowiska i naliczaniem opłat.

PROGRAM SZKOLENIA 09.11.2012
Godz. 9.00 – 16.00

Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie – praktyczne podejście do obowiązujących wymagań prawnych oraz omówienie zmian w przepisach

1. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa ochrony środowiska – najważniejsze akty prawne, definicje.
2. Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji, Pozwolenia zintegrowane
3. Decyzja jako najważniejszy akt prawny regulujący zasady korzystania ze środowiska.
4. Emisja gazów i pyłów do powietrza – wymagania:
 • • Rodzaje instalacji wymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza lub zgłoszenia emisji;
 • • Standardy jakości powietrza, standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu;
 • • Monitoring emisji.
 • • Sprawozdawczość. Sprawozdanie z gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza, Raport KOBIZE

5. Gospodarka odpadami – wymagania:
 • • Klasyfikacja odpadów;
 • • Decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami;
 • • Zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie odpadów;
 • • Magazynowanie odpadów;
 • • Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. Zbiorczego zestawienia danych z ewidencji odpadów
 • • Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami;
 • • Ewidencja odpadów; obieg dokumentów ewidencyjnych; karta ewidencji odpadów (KEO), karta przekazania odpadu (KPO). Zbiorcze zestawienie danych o odpadach, Sprawozdawczość (terminy, opłaty, kary);

6. Gospodarka wodno-ściekowa - wymagania:
 • • Pobór wody;
 • • Zrzut ścieków;
 • • Pozwolenie wodnoprawne.
7. Opłaty za korzystanie ze środowiska.
8. Administracyjne kary pieniężne – za co można uzyskać karę, jak jej uniknąć.
9. Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – przykłady z kontroli.
10. Oceny o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko:
 • • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • • kwalifikacja przedsięwzięć;
 • • procedura oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko w procesie inwestycyjnym;
 • • udział społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

Referuje Pani Kamila Bytys i Anna Tarnawska (EkoUniversa)- specjalista i doradca ds. ochrony środowiska

15.00 – 15.30 Dyskusja – pytania, indywidualne konsultacje
15.30 – 16.00 Obiad
16.00 Zakończenie i wyjazd uczestników szkolenia

W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa.