Szkolenie przedsiębiorców KOBA 09-10.11.2011

09-10 listopad 2011

KOBA Organizacja Odzysku Opakowań SA była organizatorem dwudniowego szkolenia 09-10.11.2011 r  którego tematyka dotyczyła Najnowszych zmian w gospodarce odpadami oraz obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych przedsiębiorców  w  zakresie ochrony środowiska.

W zakresie nowelizacji Ustawy z dnia 11 maja 2001 r oraz ustawy o odpadach gościliśmy specjalistę z Centrum Rozwiązań Ochrony Środowiska – Panią dr Dominikę Sułkowską. Problem dla wielu Przedsiębiorców stanowi mnogość aktów prawnych, oraz ich ciągłe aktualizacje, a także konieczność przestrzegania procedur administracyjnych. Dlatego na listopadowym szkolenie staraliśmy się jak najbardziej przybliżyć uczestnikom temat aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska. W odpowiedzi na gromadzące się pytania postanowiliśmy wprowadzić do programu część praktyczną, dotyczącą obowiązków przedsiębiorców w zakresie sprawozdawczości oraz konieczności prowadzenia ewidencji.

Uczestnicy mieli okazje skorzystać z praktycznej wiedzy i rad naszego eksperta, a podczas warsztatów ćwiczyć uzupełnianie odpowiednich formularzy.
Każdy z uczestników spotkania otrzymał zestaw materiałów szkoleniowych oraz zakres wiedzy niezbędny osobom zajmujących się w Firmie rozliczeniem z Urzędem Marszałkowskim z odpadów opakowaniowych wprowadzanych na rynek wraz z produktami.

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy poniżej:

9.00 – 9.15 Powitanie Gości
9.15 – 12.00 Część I szkolenia

 1. Omówienie regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami.

Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu:

 1. Istniejącego systemu uregulowań prawnych związanych z gospodarką odpadami, ostatnich zmian.
 2. Podstawowe pojęcia i definicje dot. gospodarki odpadami
 3. Obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów.
 4. Niezbędne decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami.
 5. Sposoby magazynowania, transportu i przekazywania odpadów.
 6. Postępowanie ze szczególnymi rodzajami odpadów.
 7. Gospodarowanie substancjami i preparatami chemicznymi w zakresie bezpieczeństwa pracy z uwzględnieniem najnowszych wymagań REACH.  
 1. Nowe zasady sprawozdawcze i ewidencyjne – warsztat

Przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia właściwej sprawozdawczości i ewidencji w przedsiębiorstwie:

 1. Wypełnianie kart ewidencji odpadów, kart przekazania odpadu.
 2. Obowiązkowej sprawozdawczość - zbiorcze zestawienia danych o odpadach.
 3. Niezbędne opłaty za korzystanie ze środowiska i raport do Krajowej Bazy KOBIZE.

12.00 – 12.15 Pytania do części I, Przerwa kawowa
12.15 – 15.00 Część II szkolenia

 1. Szczególne rodzaje odpadów

Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu:

 1. Obowiązków przedsiębiorców w zakresie zużytego sprzętu eklektycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów.
 2. Postępowania z odpadami opakowaniowymi.
 1. Rewolucyjne zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi.

Wprowadzenie uczestników w nadchodzące zmiany w 2012 r. z zakresu:

 1. Nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w przedsiębiorstwie.
 2. Jak się przygotować do zmian, jak praktycznie sobie poradzić w przedsiębiorstwie z konsekwencjami znowelizowanej ustawy.
 1. Najnowsze zmiany w prawie ochrony środowiska, konsekwencje dla przedsiębiorstw.

Przekazanie uczestnikom informacji z zakresu:

 1. Sankcje karne i opłaty podwyższone, szczególne zmiany w gospodarce odpadami.
 2. Interpretacji podstawowych aktów prawnych dot. środowiska, a konsekwencje w działaniu przedsiębiorstwa.
 3. Przygotowanie przedsiębiorstwa do kontroli WIOŚ i Urzędu Marszałkowskiego.

15.00 – 15.30 Dyskusja – pytania, indywidualne konsultacje
15.30 – 16.00 Obiad
16.00 Zakończenie i wyjazd uczestników szkolenia