Szkolenie przedsiębiorców KOBA 25.05.2011

25 maj 2011

KOBA Organizacja Odzysku Opakowań SA była organizatorem dwudniowego szkolenia 25. 05.2011 r  którego tematyka dotyczyła sposobów NALICZANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ GOSPODAROWANIA ODPADAMI.

W zakresie nowelizacji Ustawy z dnia 11 maja 2001 r oraz ustawy o odpadach prezentację poprowadził doradca prawny ds. ochrony środowiska – Pani Izabela Dziubak, EKOLEX.

Mnogość aktów prawnych oraz ich ciągłe aktualizacje, a także konieczność przestrzegania procedur administracyjnych stanowi nadal duży problem dla Przedsiębiorców. W odpowiedzi na gromadzące się pytania postanowiliśmy przybliżyć uczestnikom temat obowiązujących aktów prawnych oraz wprowadzić do programu część praktyczną, dotyczącą obowiązków przedsiębiorców w zakresie sprawozdawczości oraz konieczności prowadzenia ewidencji odpadów.

Uczestnicy mieli okazje skorzystać z rad naszego eksperta a podczas praktycznych warsztatów ćwiczyć uzupełnianie odpowiednich formularzy.
Każdy z uczestników spotkania otrzymał zestaw materiałów szkoleniowych oraz zakres wiedzy niezbędny osobom zajmujących się w Firmie rozliczeniem z Urzędem Marszałkowskim z odpadów opakowaniowych wprowadzanych na rynek wraz z produktami.

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy poniżej:

9.00 – 9.15 Powitanie Gości
9.15 – 11.30 Część I : Naliczanie opłat za korzystnie ze środowiska

 1. Obowiązki przedsiębiorców i innych podmiotów dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska wynikające z Ustawy Prawo Ochrony środowiska oraz Ustawy ”o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, opłacie produktowej i opłacie depozytowej” :
  • Omówienie podstawowych definicji i zasad ustalania opłat oraz formy przygotowania sprawozdań.
  • Przedstawienie zasad prowadzenia ewidencji danych potrzebnych do naliczenia stosownej opłaty za korzystanie ze środowiska.
  • Omówienie zasad naliczania opłaty podwyższonej oraz form sprawozdawczości przy obliczaniu opłaty podwyższonej,
  • Opłata produktowa, stawki, zasady naliczania

 

 1. Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska:
  • Podstawowe pojęcia istotne dla określenia zakresu obowiązków.
  • Aktualne terminy realizacji obowiązków sprawozdawczości,
  • Zasady obowiązkowego sporządzenia raportu dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (raport KOBIZE)
  • Zasady prowadzenia monitoringu korzystania ze środowiska i obowiązki z nich wynikające.
  • Obowiązki ewidencyjne i ich podstawy prawne - wymagania aktualne oraz planowane zmiany
  • Rodzaje sprawozdań, wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania.

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 15.00 Część II : Gospodarka odpadami w Przedsiębiorstwie

 1. Gospodarka odpadami - Ustawa o odpadach i akty wykonawcze
  • omówienie przepisów ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2010 r. (nowe uprawnienia WIOŚ)
  • realizacja przepisów wykonawczych w praktyce (klasyfikacja odpadów, odpowiedzialność za wytworzone odpady, uzyskiwanie decyzji i pozwoleń,

 

 1. Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska:
  • Podstawowe pojęcia istotne dla określenia zakresu obowiązków.
  • Aktualne terminy realizacji obowiązków sprawozdawczości,
  • Zasady obowiązkowego sporządzenia raportu dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (raport KOBIZE)
  • Zasady prowadzenia monitoringu korzystania ze środowiska i obowiązki z nich wynikające.
  • Obowiązki ewidencyjne i ich podstawy prawne - wymagania aktualne oraz planowane zmiany
  • Rodzaje sprawozdań, wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania.

 

 1. Odpady - prowadzenie ewidencji, kart przekazania oraz sprawozdawczość.
  • Nowa forma prowadzenia kart przekazania odpadów,
  • Nowe zasady potwierdzania wykonania odzysku i recyklingu,
  • Przygotowanie ewidencji odpadów.
  • Przygotowanie zbiorczego zestawienia danych o odpadach

15.00 – 15.30 Dyskusja – pytania, indywidualne konsultacje
15.30 – 16.00 Obiad
16.00 Zakończenie i wyjazd uczestników szkolenia