Rejestracja w BDO

Z dniem 24 stycznia 2018 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.) ogłoszono utworzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujący odpadami, na podstawie którego powstanie Baza Danych o Odpadach. Podmioty zobowiązane do rejestracji mają czas na złożenie wniosku rejestracyjnego w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.

Podmioty zobowiązane do rejestracji określa art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.). Są to między innymi podmioty prowadzące działalność, która jest regulowana przez zapisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1863, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 2056):

 • organizacje odzysku opakowań
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy:
  • odpadów opakowaniowych
  • produktów w opakowaniach
 • eksportujący:
  • odpady opakowaniowe
  • opakowania
  • produkty w opakowaniach
 • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych
 • wprowadzający opakowania
 • wprowadzający produkty w opakowaniach.

Podstawą do dokonania wpisu jest złożenie przez podmiot wniosku w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wzór wniosku rejestracyjnego określają załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458). Do wniosku należy również dołączyć załączniki, zgodnie z art. 53 ust. 7 wyżej wymienionej ustawy o odpadach.

Przepisy, które zobowiązały podmioty do rejestracji jednocześnie wprowadziły dotkliwe administracyjne kary pieniężne, kary aresztu albo grzywny. Kary dotyczą zarówno podmiotów, które nie zarejestrowały się w rejestrze jak i podmiotów, które współpracują z niezarejestrowanymi podmiotami (np. dystrybucja produktów w opakowaniach wprowadzonych przez podmiot, który się nie zarejestrował lub przekazanie odpadów podmiotowi, który nie wpisał się do rejestru).

Najwyższa kara administracyjna może zostać nałożona na podmiot prowadzący działalność w zakresie podlegającym rejestracji bez wymaganego wpisu do rejestru i może wynosić od 1000 zł aż do 1 000 000 zł. Taką samą karą może zostać ukarany podmiot, który nie umieszcza numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

 

Wnioski o wpis do rejestru należy złożyć do dnia 24 lipca 2018 r.

Zleć rejestrację nam

                    

    Zarejestruj się samodzielnie