Zarejestruj się samodzielnie

Wniosek rejestracyjny

Aby zarejestrować się w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujący odpadami (BDO) należy złożyć wniosek rejestracyjny do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Wnioski do rejestracji dostępne są na stronie:

https://www.bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania

Do wniosku należy dołączyć:

W przypadku wszystkich podmiotów:

 • uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia;
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela:

 • uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta;
 • dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane;
 • uwierzytelnioną kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – w przypadku autoryzowanego przedstawiciela.

W przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory:

 • informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

W przypadku wprowadzających pojazdy:

 • umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.

 

Opłaty

Opłacie rejestrowej i rocznej podlegają:

 • wprowadzający sprzęt oraz autoryzowani przedstawiciele;
 • wprowadzający baterie lub akumulatory;
 • wprowadzający pojazdy;
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań;
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach;
 • wprowadzający na terytorium kraju opony;
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Wysokość opłaty rejestrowej określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. 2018 poz. 184).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000184

 

Zwolnienia z opłaty rejestrowej:

 • Zgodnie z art. 234 ust. 8 ustawy o odpadach podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.
 • Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o odpadach opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).
 • Zgodnie z art. 79 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej, o których mowa w art. 57 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w roku, w którym złożyli wniosek o wpis do rejestru.

 

Opłaty rocznej nie wpłaca się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa. Opłatę roczną uiszcza się w terminie do końca lutego każdego roku za dany rok.

 

Wnioski o wpis do rejestru należy złożyć do dnia 24 lipca 2018 r.

Zleć rejestrację nam

                    

Zarejestruj się samodzielnie