Dla gmin

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zakłada ona przejęcie przez gminy gospodarowania odpadami. Nowe regulacje zawarte w ustawie promują czystość i odpowiedzialność gmin za wszystkie odpady z całego terenu gminy i od każdego mieszkańca. Dla osób segregujących śmieci na plastik, szkło i papier przewidziane są niższe rachunki. Dzięki tej ustawie Polska dołącza do europejskiego standardu zagospodarowywania śmieci komunalnych. Na terenie całego kraju gminy muszą dostosować się do nowej ustawy najpóźniej do lipca 2013 r.

Wychodząc naprzeciw obowiązkom nałożonym ustawą na gminy w zakresie gospodarki odpadami i zachowania czystości w gminach oraz rozumiejąc, że można je będzie wypełnić podnosząc świadomość ekologiczną społeczeństwa, CP Recycling oferuje gminom indywidualnie dostosowaną współpracę w zakresie dopłat do zebranych surowców, doradztwo i szeroko pojętą edukację ekologiczną.

 

Nowelizacja Ustawy przekazuje samorządom zarządzanie odpadami.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111520897
Formularz dla gmin

Rodzaje i ilości odpadów poddawanych recyklingowi w tonach (rocznie)

Dane kontaktowe

Pytania i uwagi

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, NIP: 869-10-03-228 REGON: 850351610, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112078, w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 2.500.000 zł, kapitał wpłacony: 2.500.000 zł, dane kontaktowe: data.protection@canpack.com.
  • CP Recycling przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu przekazania oferty i w celu promocji i reklamy usług – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być: dostawcy usług IT, podmioty z grupy Can-Pack, m.in.: CAN-PACK S.A., Eco Serwis sp. z o.o. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przygotowania oferty i okres negocjacji oferty przez administratora.
  • Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi przekazanie naszej oferty lub prowadzenie działań marketingowych.