Dla gmin

Wychodząc naprzeciw obowiązkom nałożonym Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki odpadami i zachowania czystości w gminach oraz rozumiejąc, że można je będzie wypełnić podnosząc świadomość ekologiczną społeczeństwa, CP Recycling oferuje gminom indywidualnie dostosowaną współpracę w zakresie dopłat do zebranych surowców, doradztwo i szeroko pojętą edukację ekologiczną.

 

Formularz dla gmin

Rodzaje i ilości odpadów poddawanych recyklingowi w tonach (rocznie)

Dane kontaktowe

Pytania i uwagi

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, NIP: 869-10-03-228 REGON: 850351610, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112078, w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 2.500.000 zł, kapitał wpłacony: 2.500.000 zł, dane kontaktowe: data.protection@canpack.com.
  • CP Recycling przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu przekazania oferty i w celu promocji i reklamy usług – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być: dostawcy usług IT, podmioty z grupy Can-Pack, m.in.: CAN-PACK S.A., Eco Serwis sp. z o.o. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przygotowania oferty i okres negocjacji oferty przez administratora.
  • Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi przekazanie naszej oferty lub prowadzenie działań marketingowych.