Dla przedsiębiorców

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 (Dz. U. 2013 poz. 888) dotyczy przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach:

wprowadzającym opakowania – rozumie się przez to przedsiębiorcę:

 • wytwarzającego opakowania,
 • importującego opakowania,
 • dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
 • dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań;

wprowadzającym produkty w opakowaniach – rozumie się przez to przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności:

wprowadzającego do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy, o którym mowa w art. 120 Ustawy Prawo własności przemysłowej , lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,

pakującego produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu,

prowadzącego: jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 , sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach, więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach;

Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach może wykonywać obowiązek odzysku, w tym recykling odpadów opakowaniowych samodzielnie, jeżeli poddaje odzyskowi, w tym recyklingowi:

wyłącznie odpady opakowaniowe wytworzone przez siebie lub

odpady opakowaniowe zebrane od innych posiadaczy odpadów, takiego samego rodzaju i w takiej samej masie jak odpady opakowaniowe powstałe z wprowadzonych przez niego do obrotu produktów w opakowaniach.

CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zawierając Umowę z Przedsiębiorcą oświadcza, ze dysponuje wiedzą, doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i techniczno – organizacyjnym, wystarczającymi do zapewnienia wykonania obowiązków odzysku i recyklingu na rzecz Przedsiębiorcy, w zakresie wymaganym Ustawą i zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań co do wypełnienia powierzonych jej obowiązków wynikających z Ustawy wyłącznie w zakresie odpadów opakowaniowych, a w szczególności do :

 • podejmowania działań zmierzających do przekazania do odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych upoważnionym recyklerom,
 • zapewnienia ustawowego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
 • złożenia marszałkowi województwa sprawozdania rocznego w zakresie odpadów opakowaniowych,
 • przesłanie kopii sprawozdania rocznego marszałkowi województwa właściwego ze względu na wpis Przedsiębiorcy
 • zapłacenia należnej opłaty produktowej w wypadku nie uzyskania wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych,
 • prowadzenia dodatkowej ewidencji,
 • przechowywania dodatkowej ewidencji, o której mowa w pkt. f) oraz sprawozdania rocznego w zakresie odpadów opakowaniowych, o których mowa w pkt. c), przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.
 • informowania Przedsiębiorcy o zmianach przepisów prawa, które wpływają na uprawnienia i obowiązki Stron Umowy.
 • przejęcia obowiązków edukacji ekologicznej
Dla przedsiębiorstw

Rodzaje i ilości odpadów poddawanych recyklingowi w tonach (rocznie)

Dane kontaktowe

Pytania i uwagi

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, NIP: 869-10-03-228 REGON: 850351610, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112078, w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 2.500.000 zł, kapitał wpłacony: 2.500.000 zł, dane kontaktowe: data.protection@canpack.com.
 • CP Recycling przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu przekazania oferty i w celu promocji i reklamy usług – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być: dostawcy usług IT, podmioty z grupy Can-Pack, m.in.: CAN-PACK S.A., Eco Serwis sp. z o.o. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przygotowania oferty i okres negocjacji oferty przez administratora.
 • Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi przekazanie naszej oferty lub prowadzenie działań marketingowych.