Dla recyklerów

 

CP RECYCLING Organizacja Odzysku Opakowań S.A. budując efektywnie krajowy system gospodarki odpadami współpracuje z wieloma firmami pozyskującymi odpady oraz z recyklerami.

Nasza oferta skierowana jest do:

 • recyklerów, 

 • przedsiębiorstw pozyskujących odpad opakowaniowy z rynku, 

 • eksporterów odpadów opakowaniowych,

 • gmin,

 • RIPOK-ów,

 • podmiotów odbierających odpady komunalne,

 • podmiotów prowadzących selektywną zbiórkę.

Firmom zbierającym odpady oraz recyklerom proponujemy korzystne warunki współpracy. Pozyskiwanie odpadów opakowaniowych na rzecz CP RECYCLING Organizacja Odzysku Opakowań S.A. ,  w ramach budowanego wspólnie systemu zbiórki gwarantuje długofalową i stabilną współpracę. Jej podstawą są dokumenty określone w Ustawie o obowiązkach przedsiębiorców (...) z 11 maja 2001 r. z późniejszymi zmianami.

Dokumentami potwierdzającymi wykonanie obowiązku będą:

  1. dokument potwierdzający odzysk (DPO, egzemplarz A)

  2. dokument potwierdzający recykling (DPR, egzemplarz A)

  3. dokument potwierdzający odzysk ( EDPO)

  4. dokument potwierdzający recykling (EDPR)

Dokumenty (DPR i DPO) lub (EDPO i EDPR) wystawione winny być wystawione imiennie na CP RECYCLING Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Oprócz atrakcyjnych i terminowych dopłat do każdej zebranej i przekazanej do recyklingu na naszą rzecz tony odpadów opakowaniowych oferujemy współdziałanie w edukacji ekologicznej oraz  doradztwo z zakresu gospodarowania odpadami.

Formularz dla recyklerów

Rodzaje i ilości odpadów poddawanych recyklingowi w tonach (rocznie)

Dane kontaktowe

Pytania i uwagi

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, NIP: 869-10-03-228 REGON: 850351610, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112078, w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 2.500.000 zł, kapitał wpłacony: 2.500.000 zł, dane kontaktowe: data.protection@canpack.com.
 • CP Recycling przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu przekazania oferty i w celu promocji i reklamy usług – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być: dostawcy usług IT, podmioty z grupy Can-Pack, m.in.: CAN-PACK S.A., Eco Serwis sp. z o.o. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przygotowania oferty i okres negocjacji oferty przez administratora.
 • Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi przekazanie naszej oferty lub prowadzenie działań marketingowych.